Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 313

re 1737 by Refolutie van 1 Odtober daar tce eene pe.forieele Commisfie is benoemd ; dat deeze Commisfie op den 5 Mey 1728 een provifioneei Rapport heelt uiigebragt, welke fuccesfivelyk voorwerpen van langduurige deliberatien heeft uitgeleverd , te meer , dewyl daarby de affchaffing van een geheel 'Collegie van fioantieele directie , en de overbrenging van deszelfs werk aan de Collegien van Gecommitteerde Raaden in het Zuideten Noorder-Quartier waren voorgellagen ; tot dat eindelyk de fteeds toeneemende verwarringen in het Finantiewezen der Piovintie, en de affchaffing der Pachten, kort te vooren bepaald , eene noodzaaklyke afkomst dier deliberatien hebben te weeg gebragt: waarop dan ook de vernauwing van de Initruftie van Gecommitteerde. Raaden, ten dien opzigte, als een vereischte fequele, heeft moeten volgen.

Een tweede Objectie, tegen de thans door de Ondergeteekende gedefendeerd wordende ftelling , is te vinden pag. 16 en 17 van de Pro-Memorie , en getrokken uit de Refolutie van hun Edele Gr. Mog. van den 10 Februaiy 175a. De Ondergeteekende zyn van gevoelen, dat deeze Refolutie, en de pag. 17 aangek baalde pasfage uit de Inftructie van den Hertog van Brunswyk , integendeel, een ipreekend bewys uitleveren, dat haar E> dek Groot Mog. te dier tyd reeds begreepen hebben, dat Hoogstderzelver Refolutie van 4 en 5 Maart 1672, niet geabrogeerd was. Dit blykt duidelyk uit de woorden dier Inftructie , alwaar bepaaldelyk word gezegd : „ maar dat Hy

de Guardes en verdere Militie van den 3, Hage .... zoude laaten aan de Orv 5 ,, dres

Sluiten