Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAY, STAAT EN OORLOG. 1786. $rf

rence, van welke men nu de zoo zeer bedenkelyke gevolgen ontdekt.

Wat nu betreft de derde en zeer fpc cieufe objectie, vervat in de ftelling, pag. 17 in fine, van de Pro-Memorie voorkomende, naamlyk

„ Dat hun Edele Groot Mog. „ niet alleen geweeten , maar zelfs „ opentlyk erkend en goedgekeurt „ hebben , dat de Stadhouder hei „ Commando over het Guarnifoen van den Haag voerde," Meenen de Ondergeteekende alles, wat tot adftructie van deeze ftelling daar by wordt aangevoerd, niet zoo zeer te moeten toefchryven aan eene bedaarde overweeging van de gevolgen, aan welke zodanig Syftema, met betrekking tot de Grondwetten van de Regeering van den Lande, naar hunne gedagten, zoude onderhevig zyn, als aan den yver , waar mede men zyn aangenomen gevoelen ftaande wil hou ten.

Wanneer men fpreekt van een weeten , openlyk erkennen en goedkeuren van eene Exercitie van een gezag door den Stad' houder, gelyk in deezen onderfteld word met betrekking tot het Commando van het Guarnifoen in den Haag; uit zoodanige principes, en met zoodanige confe' quentien, als by de Memorie van Confideratien is ontwikkeld zouden dan

Burgemeefteren en Vroedfchappen , volgens derzelver van alle tyden geinhxreeri en welgegrond Syftema, kunnen toeftetnmen, dat, als het aankomt op de Hooge Regalia van de Souyerainiteit van den Lande, en het maintien van dezelve, te1 gtn pietenfien van exclufive Rechten , welke de Stadhouder of Capitein Generaal van deeze Provincie daar tegen zoude

Sluiten