Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 317

ilico waren afgedaan , wezenlyk kunnen houden voor , en aanzien als befluiten, Staatsgewyze genomen, met dat i£F ct, dat illatien en confequentien eeuigen tyd daar na uit zoodanig? Refolutien gededuceerd , mede voor Refolutien Staatsgewyze genomen zouden moeten worden gehouden, en, naar dezelve de Conftitutie van V Lands Regeerin^e, en de Rechten van de Souverainiteit van deze Provincie beoordeeld moesten worden ? E^en als of het Recht van den Stadhouder en Capitein Generaal, alleenlyk op gevolgtrekkingen uit zoodanige Refolutien afgeleid, gegrond wordende, immer zoude geweest zyn een object, waar over ex profesfo gedelibereerd , en, na volledige kennis van zaaken, Staatsgewyze gerefolveérd geweest zoude zynV

De Ondergeteekende moeten by deeze gelegendheid ook nog vraagen, of de Gedeputeerden ter Dagvaart, ten tyde dat alle de Refolutien by de Pro-Memorie aangehaald invoege voorfz. zyn genomen, met eenige mooglykheid hebben kunnen foup5onneeren, dat in wiens handen het Commando van het Guarnifoen in 's Hage dan ook zyn, of namaals komen mogte, die geene die het zelve voerde, ooit zoo verre zoude willen gaan, om een exclufif recht , dienaangaande , tegen den Souverain zelve, re fuftineeren ? zig te adfcribeeren de qualitvit van Hoogstdeszelfs generaalen Reprefentant'i en uit dien hoofde te pretendeeren, dat door den Souverain geene directe ordres aan de Militie in het algemeen , noch aan het Guarnifoen van den Haag in het byzun^er, zonder Hem daar in te ke< nen, zouden gegeeven mogen wr,rden ? — Deeze fustemie word nu, voor de eerfte reize bv de

Me-

Sluiten