Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 ma?, ZAAKE.N VAN j7m.

Memorie van Z. H. gevoerd ; en men heeft by de Memorie van Confideratien op dezelve duidelyk aangetoond, dat het bepaaldelyk dit Commando is, waar over thans gehandeld word. Ter wyl, by diezelve Memorie van Confideratien, al het verder gezag en Commando over het Guarnifoen van den Haag, zoo wel als over de verdere Militie op de repartitie van deeze Provincie ftaande , voor zoo verre de huishouding en discipline van dezelve betreft , aan den Capitein Generaal uit' drukkelyk word toegekend.

Maar al eens toegegeeven zynde dat Gecommitteerde Raaden , in den jaare 1759 zelve van begrip waren geweest, dat de minoriteit van den Stadhouder de eenige grond zoude zyn geweest , waar op het geeven van het Wagtwoord, en alle verdere teekenen van gezag voor hec Guarnifoen vau den Haag aan Hun Ed. Moe. waren gedevolveerd: mitsgaders dat de Gedeputeerden van de refpective Steden ter Dagvaart, op dien zeiven grond, en (het welk nogthans , wegens de menigvuldigheid der zaaken, welke, op denzelfden 28 February 1750, ter Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. voorgekomen en afgedaan zyn, niet wel mogelyk is geweest) na behoorlyk examen van zaaken , en toen reeds overwegende alle de conftquentien en illatien , welke daar uit, in tyd en wylen, tegen den Souverain zelve, door den Capitein Generaal zouden kunnen worden getrokken , desonaangezien zouden hebben geconcurreerd om de verrigtingen van Gecommitteerde Raaden, op de voorfi. onderftelling gefundeerd re approbeeren: —- zoude dan evenwel de Helling, „ dat" naamlyk „de „ eigentlyke Leeden van de Souveraini' „ teit"

Sluiten