Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 327

en doorzetters van de teekening der bovengem. Requesten begrypen zullen , dat zy in 't vervolg nimmer zoodanige toegevenheid meer van ons zullen hebben te wagten , maar, integendeel , als dan naar alle rigeur van Regten tegens hun zal moeten worden voort geprocedeert. -— En dat wyders, hoe zeer wy wel by elke bekwaame gelegenheid verklaard hebben , en ook als nog verklaaren , dat wy aan elk en een yder den weg van Regten open Hellen, omtrent al 't geen, waar in hy ten aanzien zyner Vryheid, Regten of Privilegiën mogte oordeelen bezwaard ef benadeeld te zyn, en wy derhalven ook ons nooit zullen onttrekken, om alle de regtmatige klagten van onze Op- en Ingezetenen, van wat Rang of Staat die ook zouden mogen wezen, wanneer die van aart zyn , dat zy onze onmiddelyke tusfchenkomst vorderen, te keeren , maar integendeel, ook al nog onder inhsefie van onze Publicatie van den 26 Oétober 1736, aan elk en een yder de vryheid geven, om alle hunne klagten over zoodanige zaaken, die of geene voorwerpen der gewoone Juftitie zyn, of die uit hoofde van opkomende omftandigheden , niet dan bezwaarlyk door den gewoonen weg van Regten konnen worden uitgemaakt, in onzen fchoot te brengen, mits zulks gefchiede op eene aan ons Souverein gezag verfchuldigde wyze, terwyl wy eenen yder verzekeren, dat wy nooit zullen nalaaten, om 's Lands ware Vryheid, en die van alle onze In- en Opgezetenen , door alle die magt , welke ons van God verleend is , te handhaven , ten welken einde wy dan ook by voortduringe aan een yder de vryheid geeven, om zig over het geen invoegen voorfz. zyn Perfoon, Goed of Huisgezin aangaat , aan ons onder zyne bloote naamteekening te mogen melden; wy niettemin, tot ons leedwezen , by de ondervinding hebbende moeten zien , hoe deeze onze geneigtheid , om niemand in het ter onzer tafel brengen van zyne verzoeken in eenige opzigten te belemmeren, door dezulke, die ter bereiking hunner oogmerken zig niet ontzien , om de eerbiedwaardige namen van Vryheid en Privilegiën te fchenden, en op deeze wyze de menigte te verltrikken, word misbruikt, X 4 ons

Sluiten