Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 333

edele groot mogende heeren !

Wanneer U Edele Groot Mogende by Refolutie van 22 January 1785, by ampliatie van het 11 Articul van htt laatst geëmaneerde Generaal Placaat hebben gelieven te verklaaren:

Dit het geen daar wegens de vrydom van 's Lands Middelen en Regten in opzigte van de Diaconie en pubiicque Godshuizen is geftatueert , voortaan meede plaats zal hebben omtrent de Armen- en Godshuizen der Roomschgezinden in het generaal, alwaar zig die op pubiicque authoriteit in deeze Provincie zouden mogen bevinden, zoo nogtans dat van alle Goederen en Waren Impost fubjecl:, die ten behoeven der Roomfche Armen- of Godshuizen ingekogt en ingeflagen worden, de volle Impost volgens de Ordonnantie zal moeten worden betaalt, des dat op het einde van ieder jaar door Armbezorgers of Regenten dier Gods- en Armenhuizen , zal worden geformeert een Lyst of Notitie van de Impost fubjecte Waren en Goederen by hun ten dien einde ingeflagen.

Dat die Lysten of Notulen door twee Armbezorgers of Regenten gecertificeert, en onderteekent , jaarlyks in de maand January van ieder jaar met exhibitie der bewyzen, dat de Impost daar van reëelyk betaald is , zullen worden overgezonden aan de Heeren Gecommitteerde Raaden ieder in zyn Quartier, ten einde die gezien, geëxamineert en in ordre bevonden zynde, verder aan hun Ed. Groot Mogende ter approbatie te worden toegezonden , met verzoek van authorifatie om daar op reflitutie te doen. Hebben de Gecommitteerde Raaden niet nagelaaten de voorfz. ü Edele Groot Mog. Refo-

lu-

Sluiten