Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3'H may, ZAAKEN VAN 1786.

LXXXIX. Aulhorifatie op Gecommitteerde Raa.

den , om de Rivier op de hoogte van de Krap weder op de hoogte als in 1781 te doen brengen, In dato 30 May 17 86.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raaden , geichreeven alhier in den Hage den 30 deezer, waar by, ter kennisfe van hun Edele Groot Mog. brengen een Misfive van de Raden ter Admiraliteit op de Miaze van den 35 April laatstleeden , houdende de redenen. van noodzaaklykheid , en verzoek, dat de Rivier op de hoogte van de Krab wederom zoo fpoedig doenlyk op zoodanige diepte als in den jaare 1781 mogt worden gebragt; met byvoeging van hunne Confideratie op dat ïubjecl, breeder in de navolgende Misfives vervat:

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan , de Heeren Gecommitteerde Raaden by deeze te authorifeeren, om de nodige voorziening te doen, dat de Rivier. op de hoogte van de Krab wederom op zoodanige diepte als in den jaare 1781 worde gebragt; zullende voorts van de zaak ten principaale raakende de verbeetering van het Riviervak de Krab , ten fpoedigften doenlyk een afkomst worden gemaakt.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

ede-

Sluiten