Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ZAAKENVAN

voor zoo verre die door het Hof , onder anderen , als ftrydig tegen de Vryheid en de Privilegiën, voor welke Onze Voorvaderen zoo veeIe dromen bloeds hadden geftorc, opentlyk getaxeert waren , op eene cordate manier in zulk een daglicht hadden geplaatst, als Wy vermeenden, dat, ter voldoening aan UEd. Gr, Mog. van Ons gedane requilitie, vereischt wierd; mitsgaders dat Wy by die gelegenheid even vrymoedig tegen hec Hof gehandhaafd hadden de eer en digniteit van Ons Collegie , voor zoo verre het Hof van zich had kunnen verkrygen , om het zelve voor het oog der gantfche "Natie op eeneri vry hogen toon te proftituëren.

Dan , welke ook de ware reden van dit direftelyk aan UEd. Gr, Mog. zelve gemaakte Addres moge geweest zyn, Wy vertrouwen, dat het Hof bevonden zal worden in allen gevalle zeer ongelukkig geflaagd te zyn in het geen, waar op het eigentlyk zoude moeten aankomen , aangezien de aanftotelykfie uitdrukkingen en allegatien, door 't Hof by hunne vorige Misfives ten reguarde van UEd. Groot Mog, gebezigd , en welke Wy by Ons voorn. Advis aan UEd- Gr. Mog. hadden doen opmerken, thans door Hun Ei. Mog. meest al gedefendeert worden met bloote protefhtien , dat men daar mede nimmer den eerbied en het refpeét aan U Ed. Groot Mog. verfchuldigd, had willen uit het oog verliezen, en men zig eeniglyk van dezelve bediend hadde tot ftaaving van 't geen men bezig was in thefi te betoogen; terwyl het Hof, voor zoo veel Onze verrichtingen betreft, zich voornamelyk fchynt te hebben willen beyveren, om dezelve, fchoon doorgaans by wege van zydelingfche infiinulatien,' in een gantsch onaangenaam daglicht te doen voorkomen.

Het zy Ons gepermitteerd, Ed. Gr. Mog. Heeren 1 om, ten betoge van dit een en ander, volgens de wederzyds gehoudene ordre van zaken , in de eerjle plaats aan U Ed, Gr. M >g.

Sluiten