Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

5

te berinneren de alzints indecente manier, waarop het Hof zich by deszeifs Misfive van 22 Maart had uitgeiaaten over de van Onzentwege op den 17 der gem. maand gedane overbrenging vau Frangois Mourand naar de Voorpoorte, als een Gevange van Ons Collegie ; en wyders het geen Wy daarop in faéto aan UEd. Gr. Mog. hebben voorgedragen tot een evident bewys, hoe weinig Wy zulk eene lafive behandeling hadden verdiend.

Het Hof namelyk had goedgevonden Ons by gemelde hunne Misfive daaromtrent te doen voorkomen als tyrannen en geweldenaars, die eene, fchoon van agter, door het Hof gemoveerde quseftie, gedecideerd zouden hebben pak. le droit du plus fort; en dit deede het Hof op zulken toon, dat niets gefchikter was, om de Natie in het generaal , en de Ingezetenen van deze Uw Ed. Groot Mog. Refidentieplaats in het byzonder, op eene fchroomelyke wyze tegens Onze Rechterlyke daden te prasoccupeeren; En het eenig fundament, waarop Wy zulks van een Hof van Justitie ondervinden moesten, kwam daarop neder, dat FranpoisMou* rand boven allen twyjfel, en buiten alle conte-x ftaiie , een Gevange van 't Hof zoude zyn geweest; naardemaal de Drosfaard van den Hove denzelven geapprehendeerd zoude hebben in Persoon; fchoon niemand van de Dienaars van den Procureur-Generaal zich daaromtrent met her fingulier getuigenis van denzelven Drosfard geconformeerd hadde.

Geen wonder derhalven, Ed. Gr. Mog. Heeren , dat Wy Ons zulk eene behandeling aantrokken , en 'Ons daar over by de eerst bekwame geleeenheid , naar vereisen van zaken , aan UEd. Groot Mog. beklaagden; vooral, daar Wy van het abufive der voorfz. allegatic overtuigd waren, en daartoe zulke gewigtige gronden hadden, als Wy, ter occafie van het uitbrengen van Ons voorfz. Advis, bereids aan U A 3 Ed.

Sluiten