Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. ij

om Ons in dier voege ten toon te ftellen, de reden vsn het onveranderd afzenden eener dergelyke Misfive, na dat Uwer E I. Gr. Mog. Refolutie van 18 Maart reeds by den Hove ontfangen was, konde geweest zyn; behalven dat een ieder wist, dat de Judicarure, die Wy toen, zedert den 18 Maart , met relatie tot Mourand exerceerden, geen gevolg was van eenige Onzer daden, of fustenuen, die Wy gedaan of gevoerd hadden op den 17 daar bevorens, maar van eene daags daar na door U Ed. Gr. Mog- genome Refolutie op het geproponeerd* van de Heeren Gedep. der Stad Dordrecht; voor dat de eerfte Misfive van *t Hof ter Vergadering van UEd. Gr Mog. was ingekomen : en het daarenboven van zelve fprak , dat Hun Ed. Mog. Misfive van 22 Maart in de toenmalige omftandigheden van zaken met gene mogelykheid dat effect meer konde hebben , het welk het Hof daar by had doen voorkomen , met derzelver afzending aan U Ed. Gr. Mog. te hebben bedoeld ; namelyk dat Ons gelast zoude worden den Gevangen aan het Hof te restitüeerkn; nopens welk een en ander het Hof (behalven eene op dit respeh zeer irrelevante aanhaling van Ons adveu, dat het Hof ook in de termen kan komen van recht te doen in zaken, waar in Wy reeds aanvankelyk als Rechters gefungeerd hadden) geene andere folutie heeft weten bytebrengen, dan dat de qualifkatie in U Ed. Gr. Mog. voorfchr. eerfte Refolutie van den 18 Maart vervat , in allen gevalle niet konde effeftuëren, dat het geen Wy daags te voren gedaan hadden, niet gebeurd was, en dat het Hof ook daarenboven vermeende , dat hunne redenen van beklag zoo evident en liquide waren, dat daar op, onaangezien de voorlz. qualificatie, al had het Hof den prceci.fen inhoud daar van geweten , des (gelyk Hun Ed. Mog. avanceren) geenlints, het verzogt redres billyk zoude mogen verwacht worden; dan waar op Wy alleen korcelyk zullen aanmerken,

dat,

Sluiten