Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ ZAAKEN VAN

dat, wat het eerfte betreft, de zaak evenwel zo fterkjnïet presfeerde, om, hangende de door den Souverain zeiven aan Ons gedemandesrde Procedures tegen den meergem. Mourand, mét zoo veele overyling tegen Ons uitrevaren , op eer.e manier , welke niet konde nalaten aan het pu. blicq een zeer nadelig denkbeeld imsboezemen van de wyze, waar op de Jufiitie by Ons Collegie geadminifixeerd wierd , zoo als ook , na dat 's Hofs Misfive van den 22 Maart alomme publicq was gemaakt , niet duifter is gebleken; en dat wat aangaat 's Hofs ailegatie , dat Hun Èd. Mog. op de evidentie eh liquiditeit der redenen van Hun Ed, Mog. beklag, zoo wel voorhet toen tegenwoordige, als voor het vervolg, het verzochte redres billyk hadden kunnen verwachten, enkel en alleen aan UEd. Gr. Mog. behoeft te worden herinnerd, dat U E Jele Groot Mogende by Hoogstderzelver Refolutie van den 18 Maart (op de toen ingekomene Misfive van den Hove , van welke Refolutie het Hof voor de afzending hunner Misfive van den 22 Maart legale kennis gehad heeft,) reeds getoond hadden te willen prsecaveeren , dat de zake van Mourand, eens aan de Judicature van Ons Collegie gedemandeerd zynde , vervolgens niet door middel van eene tusfchen beide opgekomene Jurisdictie quasstie zoude kunnen in longeur geraken ; als hebbende Uw Ed. Gr. Mog. by dezelve Refo'utie goedgevonden en verftaan , zonder reguard te nemen op den inhoud van 's Hofs gemelde Misfive, by de ten d;en zeiven dage op de Propofiiie van de Heeien Gedeputeerden der Stad Dordrecht genomene Refolutie te perfiftee» ren , en dat Extract van dat gerefolveerde gezonden zoude worden aan de Piaefidont en Raaden van den Hove , om haar daar naar te reguleeren: zynde het ook niet anders dan een palliatief, wanneer het Hof zig ten deeze regarde beroept op Uwer Ed. Gr, Mog. Refolutie van 25 Mey 1735» genomen in het geval van

Sluiten