Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

3*

ge, voorkomende op pag. 16. van Onze Misfive van den 27 April, namelyk, „ dat Ons ook „ van agter gebleken was , dat Wy van de

meergem. Stukken zeer weinig vrucht zou„ den gehad hebben, dewyl de informatien, ', daar'in vervat, meest al tendeerden tot pra> „ tenfe Justificatie der nullo jure gefustineerde „ preventie aan de zyde van het Hof , over

welk poinft, na dato van de qualificatie, aan ,, Ons verleent , gene contestatie meer vallen „ konde, en dewyl dezelve informatien voor het „ overige in het generaal van dien inhoud wa~

ren, dat Wy 'er liever niets van wilden zeg,, gen, dan Ons daar óver op eenigerhande wyze „ in dezelve Onze Misfive by U Ed. Gr. Mog. ,, expliceren."

Eene pasfage , waar omtrent het Hof zig op pag. 14 van derzelver nadere Misfive gerefereerd heeft tot de aan UEd. Gr. Mog. overgezondene Befcheiden fub Litt. A. 1—17, met verzoek, dat UEd. Gr. Mog. Ons zouden gelieven tegelasten, om alles te zeggen,

wat wy daar op zouden weten te

zeggen, ten einde blyken mogte, wat met de odieufe infimulatie, (gelyk Hun Ed. Mog. die noemen} op pag. 16 gedaan , wierd gebw teerd; of, gelyk Hun Ed. Mog. zig by het flct van voorfz. hunne nadere Misfive hebben gelieven uittedrukken, dat het UEd. Gr. Mog. behagen zoude , Ons te gelasten, om, nopens den inhoud der informatien, by het Hof in de zaak van Mourand genomen, alles te zeggen, wat wy daar van zouden weten te zeggen, om zich jegens de door Ons daar omtrent op eene zeer ingratieufe wyze (gelyk Hun Ed, Mog. die noemen) geirftnueer* de verdenkingen te defendeeren.

Vooraf, Ed. Gr. Mog. Heeren] konnen Wy niet nalaten Onze verwondering te betuigen, dat het Hof zich aan de voorfz. met zoo veel menagement geëxteadeerde pasfage zoo zwaar heeft

kun-

Sluiten