Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG;

41

zulk eene Preventie, door Ons te doen, als by Uwe Ed. Gr. Mog. Publicatien van den 23 February en 24 Maart befdt dezes Jaars vermeld is; fchoon dezelve, naar de gedachten yan Hun Ed. Mog., op niets minder zoude uitkomen , dan op eene privatie van het onfchatbaar voorrecht, dat zoo wel aan de Ingezetenen van 's Gravenhage, als aan die van de ftem. tnende Steden en andere plaatzen competeren zoude, namelyk van nergens anders, dan voor derzelver privativen, Ordinaris, dagelykfchen , en competenten Regter, ofte voor de Ordinaris Justitie, te recht te moeten itaan; in voege, dat het gantfche beloop der voorfz. pasfage , gevoegt met het geen verder door den Hove bygebragt is tot betoog van het imminent gevaar, waar aan de Ingezetenen van s'Gravenhage aldus , tegen Regt , Privilegiën, en Billykheid , zouden wezen blootgefteld, by aldien Wy Ons piet bedriegen, eigeraartig gefchikt is , om by minkundigen het akelig denkbeeld te doen opkomen en huisvesten , dat de Ingezetenen van s'Gravenhage (wel eer zoo als Hun Ed. Mog. de plano gedecideert hebben, de wellust van Nedhrland,) thans zoo maar eensklaps politicquement ontzet zouden wezen van een hunner dierbaarfle Voorrechten, en wel ten zodanigen gevolge, dat, gelyk het Hof(Zie pag. 48 der Remonftrantie van den 6 April) zich verzekerd hield , de Steden in Uwer Ed. Gr Mog. Vergadering fesfie hebbende , zulks' omtrent hunne Burgers nimmer zouden toelaten ■ daar nochtans door de Ingezetenen van deeze Uwer Edele Groot Mog. Refidentieplaats in de gemeene lasten, die voor 't genot van de be* fcherming der Wetten door middel van de Ordinaris Justitie wierden gebragt even veel, als door dezelve Burgers, wierd be' taald: weshalven Wy nogmaals gerusrelyk aan het oordeel van UEd. Groot Mog. overlaten of Wy , als ten dezen geconfuleerde Raadslied C 5 den

Sluiten