Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Ö ZA AKEN VAN

eene oproerige f e it e l y k h e i o , Dlrect ingerigt tegen uwer Eü. Gr.

Mog. souveraine besluiten, en tegen de in vu «labiliteit, welke aan

jje Heeren, ter illustre Vergadering van UEd. Groot Mog. compareerende, competeert.

Want by dé voorfz. pasfage uit 'j Hofs Misfive van 22 Maart zeggen Hun Ed. Mog. niets anders , dan dat de zaak van Mourand van na' tuur was als 't geval, wanneer het delift, waar van iemand hefchuldigt wierd, direct tegen den Souverain, of (in eene Republicq) tegen'de Perfonen ter Vergadering, welke den Souverain reprtefenteert, comparerende, qua talis was inge. rigt, en dus eene accufatie van gekwetfte Majesteit konde importeren: en het wyst zich derhalven van zelfs, dat Hun Edele Mog. wel verre van zich aldaar in voegen voorfz. fiellig over de quaiiteit der misdaad uittelruen, in tegendeel hun gevoelen daaromtrent in 't geheel niet hebben geü't, maar alleen gezegd hebben, dat dezelve (namelyk voor zo verre den accufator Publicus aanging) eene accusatie van gekwetfte Majesteit zoude kunnen importeeren: en dat Hun Edele Mogende hier omtrent Hun gevoelen mede niet geuit hebben , door (op pag. 43 der Remonftrantie van 6 April) te zeggen , „ dat „ de Straffen, by Uwer Ed. Gr. Mog. Publica„ tie van 24 Maart gemeld, door HoogstdezeN „ ven bedreigt waren geworden, om een troup „ Canaille , fgelyk de Heeren Gedeputeerden „ van Dordrecht de Daders van het verfoeilyk

Attentaat aan de Koets, waar in welgem. Hee„ ren gezeten waren, gepleegd, genoemd had„ den) te wederhouden en aftefchrikken , van „ diergelyke, tegen de veiligheid van U„ wer Ed. Gr. Mog. llluftre Perfoonen ftrekken-

de ondernemingen, en dus de rust, wel„ ka daardoor geftoord was , alhier te

„doen hersteld worden," Zal, oh-

zes

Sluiten