Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

49

ïsn Gedeputeerden der Steden Delft en Hoorn, die reeds op den 18 daar bevorens zwarigheid hadden gevonden in het verlenen van de qualificatie aan Ons Collegie, om de zaak van Mourand de plano en zonder form van proces af tedoen, en wyders uitgezonderd de Heeren Gedeputeerden der Steden Amflerdam, Gouda en Schoonhoven, die, zoo als aan UEd.Groot Mog. bekend is, om redenen van een gantsch anderen aart , de Refolutie van den 24 Maart hadden aangezien) allEn eenftemmig tot het arretteren van de Publicatie, by dezelve Refolutie gemeld, hebben befloten;

Nu (telt bet Hof zich daar tegens in de bresfe , en pousfeert zulks tot zoodanige Extremiteiten , dat men niet alleen de qualificatie , die by gemelde Publicatie vervat is , maar zelfs de gehele werking van Onze Ioftruétle, zoo wel als de aanllelling van een afzonderlyk Advocaat.» Fifcaal van UEd. Groot Mog. by Ons Collegie, vry onbewimpeld en ftoutmoedig voordek, als ten hoogden prEejudiciabel voor de Vryheid, als ftrydig tegen 's Lands Privilegiën, voor welker behoud (zoo als by de Misfive van 22 Maart aan het Hof ontvallen is) zoo vsele ftroomen hloeds door Onze Voorvaderen ge/lort waren; ja , als in zeker opzicht de Ingezetenen van een Recht ontzettende, dat Niemand hun hernemen mocht ; en naar over UEd. Groot Mog. (dit toch moest 'er noodzakelyk uit voortvloeien) zich mitsdien generhande dispofitie hadden mogen aanmatigen:

En dit alles doet het Hof niet alleen geheel ongevergd, maar ook zonder door iemand der Ingezetenen van 's Gravenhage daar toe verzocht te wezen ; terwyl zelfs de Magiftraat dezer Plaatze zoo wel als de ordinaris , dagelykfche en competente Rechter van de Haagfche Burgerye , eerbiedigiyk in de Befluiten van UEd. Groot Mog. berust. Dan Wy vragen nochmaals , hoe komt het XXXIII. deel. D Hof

Sluiten