Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

53

den 19 July 1762 aan UEd. Groot Mog. overgeleverd is , mede te vinden in de Nederland' fche Jaarboeken van denzelven Jare 1762 pag. 6"37 tot 773; van welke Memorie Wy ook daarom gewag maken , dat dezelve veele zaken in zich bevat, die rot oplosiing kunnen dienen vau verfcheidene rtfl xien , welke thans op nieuw aan de zyde van het Plof zyn verlevendigd geworden :

Refererende Wy Ons wyders ter beoiHeeling hoe het Hof, indien het hunne gefuftineerde Jurisdictie concerneerd, onr de nu zo irerk tegen Ons gereclameerde Privilegiën van 's Lands Ingezetenen van tyd tot t$f gedacht heek, niet alleen tot het gunt dienaangaande op verlcheHe plaatzen geobferveerd is door wylen den Prce/ident van Bynckershoek, in het eerfte boek zyn er Quasjliones Juris Privati, maar ook in her byzonder tot de project Inflruttie voor den Hove, welke op den 28 Sept. van den Jare 167O, aan UEd. Groot Mog. door het Hof is overgezonden ; gelyk mede tot het geheugen van meest alle de Steden, fpeciaal ook der S'ad Amsterdam, welke Stad in den Jaare 1671, by gelegentheid van het mainctineeren van derzelverRechten en Privilegiën in het geval van Dirk van Harencarfpel, dienaangaande zoo veele onaangenaamheden van het Hof heeft moeten doorftaan, dat Heeren Gedeputeerden derzelve, Srad zich gelast hebben gevonden met klaare en duidelyke woorden ter Staats-Vergadering te denuntieeren „ dat de Heeren Burgemeesteren en Re. „ geerders der Stad Amjlerdam bevindende, dat „ die van den Hove voortgingen haar alle zoor„ ten van kleinigheden aantedoen, en, (taande „ de Vergadering van Haar Ed. Groot Mog.,

een Mandament van Attentaten hadden ver„ leend met de Claufule van Eücte , in deze ,, Provincie ten reguarde van de Steden onge,, hoord en daardoor het reffect van de Recht,, bank van Amjlerdam, by openbare klokken-

D 3 • , »> ee'

Sluiten