Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

65

tlato c.6 May 1480 heeft mede voornamfrlyk ge* tendeerd , om de Ingezetenen verder tegen de voorfz. Evocatien naar buiten 's Lands gerustte ftellen;

Kennelyk is het tog , dat de Graven uit den huize van Bourgondien, vcor al de zaken, die in Holland t'huis hoorden, naar bulten 'sLands evoceerden voor hunnen Geheimen Raad, en dat de Staten , als Repraïfenterende de Ingezetenen/ des-Lands, zuike geweldenaryen, door deze en diergelyke Privilegiën, trachteden te beletten; en zulks van Maximiliaan en Maria ia 't byzonder hebben geöbt.neerd nopens het ftuk van evocatien in de vier gevallen, die Hertog Philips gereferveert had voor zich en zynen groten Raad; ten dien effede , dat de Ingezetenen zo min in die gevallen meer genoodzaakt zouden worden elders , dan hier te Lande, te regt te ftaan, ais in alle de anderen, waar in Hertog Philips verldaard hadde, dat de evocatien naar buiten voortaan zouden afzyn en ophouden : want de argumentatie, door het Hof (op pag. 39 en 40 var. hunne Misfive van <x Juny) uit bet laatsrgem. - Privilegie gemaakt; dat namelyk het zelve Privilegie mede aan den Graaf de macht benomen had , om een eenige evocatie , zelfs binnens Lands, anders te doen dan aan den Stadhouder en Raad van Holland, het zy dan aan den Or. dinaris Hoogften Rechter, of aan eenigen Extra. Ordinairen of Gedelegeerden Rechter, zelfs niet in de by het Privilegie van Philips geêxcipieerde gevallen , en dat dus dat P;ivdegie niet ge. zegel zoude kunnen worden alleen te zien op eva ■ catien buiten 's Lands, kan, Onzes bedui,keus, geen fleek houden, vooral niet ten dien eft\.6te, dat daar uit blyken zoude , dat de kennis van de causfes refervèes daar by ter eerfler inltantie, volgens den inhoude van 's Lands Privilegiën (gelyk men het op pag. 38 in fine artificieelyk zoekt te doen voorkomen) wederom priva ivelyk gelaten zoude wezen aan den daar toe CompeXXXIU. DEEL. E ' «»•

Sluiten