Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

67

gister, gehtuden by Mr. Adriaan van der Goes, Pag' 95) ter Vergadering geëxhibeerd heeft eene Misfive van de Koninginne , waar by hun luiden belast was zeker Vrouwsperfoon, wezende Poorteresfe van Amfierdam, die te Purmereyn* de eenige infolentie en oploop zoude gemaakt hebben , en by den Schout van Amfierdam , door Ordre van den Hove van Holland, gevangen was , te leveren in handen van den Raade van Bolland, omme by hun luiden Justitie over haar gedaan te worden : want daar op is gerefolveert , dar, alzo van gelyke zaaken op den naam van de Staten Proces in den Grooten Raade hangende was, daar omme Staats ge wyze aan de Koninginne geremonftreerd zoude worden het Privilegie en de Posfesfie van die van Amfierdam, en dat zy ongemolesteerd zouden mogen blyven, om den voorfz. gevangen den Hove van Holland te leveren , zoo verre het gem. Vrouwsperfoon Poorteresfe was ten tyde van haare infolentie: 't is waar dat de Koninginne (zie 't voorfz. Register d. I. pag, 107) naderhand gedeclareerd heeft, dat hare meninge niet was de Jurisdictie van de Steden en Vlecken van Holland te verminderen , maar dat het Crimen Itefie Majsstatis Divince ac Humance was Geprivilegieerd, daar van Zyne Keizerlyke Majesteit, ais Souverain Hser, ofte Zynen Procureur-Generaal, die kennisfe competeerde. En dat het gem. Vrouwsperfoon, Poorteresfe van Amfierdam, was gedaan apprehenderen, om zaaken van Lutherye.

Maar uit- het gemelde Register d. I. p. 16?, zal teffens blyken, dat de Steden des onaangezien niet hebben afgelaten hunne Jurisdictie , ook in in Cafibus Regiis , te blyven defendeeren; ja zelfs, dat zyne Keizerlyke Majelteit zodanig regt van Judicature niet in het afgetrokkene aan de Steden heeft betwist; dewyl zyne Keizerlyke Majesteit, nopens het poinct van kennisfe te hebben van alle Crimineele zaken, E a ge-

Sluiten