Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 69

Aile=, gelyk Wy vertrouwen ten overtuigendftêu blvUe , dat net Privilegie van Maximiliaan en Maria nimmer met een zodanig oog ter 'Staats-Vergadering is^ befchouwd geworden , als het Hf ten dezen getenteerd heett aan UEd. Gr. Mog. te irivbuëeren 5 maar dat het zelve, z 0 wel als het anrerienre Privilegie van Hertog Philips, nlroos geënvifageerd is als een Privilegium de Non Evocando, dat is te zeggen, naar buiten s'Lands; in hoedanigen zin Wy die Privilegiën (op'pag. 27 van Ons voorfz. Advis) genaamd hebben gehad de eigentlyk gezegde Privilegiën de Non Evocando, om. ze te distinsueeren van Avocatien binnen 'i Lands, die" met de eigentlyk gezegde Privilegiën de non Evocando niets gemeens hebben ; zynde eok de gevallen , waarin oudtyds voor de werking van die eigentlyk gezegde Privilegiën de Non evocando tegen de Graven gevigileerd is, alle, voor zo verre Wy hebben kunnen naargaan, tot Evocatien naar buiten 'sLands betrekkelyk; waar van diverfe voorbeelden te vnden zyn in 't voorfz. Register; onder anderen fub datis 17 en t8 November 1528.^ lóiVovembtr 1540, 14 Febr. 1545 , 9 /}Pri' 1545» '21 jfanuary 1J4><. 26 November 154.8, io October 1554, 5 Febr, 155j , en 10 tot '15 April

J557* ' ,

liehalven , dat ook in latere tyden menigvuK dig maaien gebleken is, dat UEd. Gr. Mog. het Privilegie van Maximiliaan en Maria nimmer in dien fmaak, als het Hof thans doet, hebben opgevat; u:twyzens onder arderen de bekende Jujlificatie van Uwer Ed. Groot Mog. Refolu. tie van den 4 Aug ustus 1617; als-waai by met zo veele woorden is gepoleera geworden: „ Dat „ het kennelyk was, dat by de Raden van den „ Hogen en Provintialen Rade verfcheidë zaken „ wierden gefustineerd, die men voor deezen een5, pariglyk zoude hebben wederfpmken, als na., deelig de Wettelyke Regeeringe van deeze LanE 3 » den.

Sluiten