Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

17

van het Frankifche en Duytfche Ryk , wel eer cevvoon waren, tegenweoraig zyn geweest; zynde het ook 'een linguliere uitvinding Ons ïndireet te willen doen voorkomen, als met betrekhing tot U Edele Groot Mogende in dezelfde relatie (taande, als voorheen des Graven gezin ftond met relatie tot den Grave ; ten einde alzoo van applicatie te kunnen maken de gealtereerde Pasfage uit de Verhandeling van den Raad-Per.fonaris van den Spiegel §. 21.: want, op die wyze raifonnerende , kunnen Wy de Leden van het Hof eodtm Jure befchouwen, als behorende tot des Graven gezin, dewyl Huil Ed. Mog. als noch fuftinererr Raadsluiden van Holland te zyn, en zich in dier.voege tituleren: Behalven dat het gevolg, uit Onze relatie tot UEd. Groot Mog. in zaken, die ge', heel Politiek zyn , getrokken , te weten , dat Wy even daarom in Onze Rechterlyke qualiteit niet zoo neutraal zouden wezen in zaken van Majelteit, als andere Rechters , en byzonder als tegenwoordig het Hof van Holland, even verre jrezocht en fletrisfant aan denzelven Hove zoude wezen voorgekomen, indien iets dergelyks aan het Hüf te gemoêr. ware gevoerd in de bekende gevallen van Mr. Jacob Pesters, en den Pisefident van der Mieden :

Maar Wy merken, Edele Groot Mog. Heeren , eene merkelyke digresüe te hebben gemaakt van het geen Ons but was by Onze.twede remarque te betogen, natnelyk, dat, het zy men Uwer El. Groot Mog. Befluiten van den 18 en 24 Maart jongstleden ten Onzen opzigte confidereren mochte als eene Creatie vin een Nieuwen Rechtbank, het zy als fpeciale delegatien, UEd. Groot Mog, nochthans.in geene van die beide adfpecten iets het allerminlte zouden gerefolveferd hebben , dat geconfidereerd zou. de kunnen worden , ftrydig te wezen tegen 's Lands Privilegiën , en fpecialyk tegen het zo* dierbare Piiyilegium de Non Evocando.

Wy

Sluiten