Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iia ZAAKEN VAN

Staats-Vergadering ingebragte klagten. rouleer» den.

Trouwens daar over wierd van 't Hof, qua consiliarii priNcipïs, een preliminair Advys gerequireert ; en 'er was gevolglyk op * dien tyd geene aanleiding ter Waereld , om te fpeculeren op eene eventuele Judicature van Ons Collegie, of, om bet anders te zeggen, om te fupponeren, dat het voorfz. geval, hoe het ook Zou mogen befchouwd worden , ooit gebragt zoude konnen worden tot Verraderye, Muiterye, Seditie, Oproer, vervalfching van de Munt, of mishandeling van 's Lands Fïvres, Munitiën van Oorlog of andere Goederen; welke nogtans de eenige gevallen zyn, waar in Ons by preventie de Judicature, zonder eenige limitatie of relhiélie, by Onze InRrtiétie is toegekend.

Weshalven , wzzx Ons begrip, dan ook niets natuurlyker was, dan de Helling, dar, indien 'er iets in de overgegevene ftukken zoude mogen ontdekt worden dat materie zoude kunnen opleveren tot het wetüglyk entameren van Criminele Procedures , de zaak in dat geval, niet, gelyk Z$ne Groot-Bnttannifche Majffteit fcheen te vorderen , zoo maar aanjlonds zoude . kunnen worden afgedaan by eene PoliticQtiE dispositie, maar dat het judicieel departement daar in zoude moeten tusfchen beide komen , en wel zodanig, dat als dan ter dier zake, achtervolgers 's Lands Privilegiën, nergens elders, dan voor de Rtchtbank oer gemelde Stad /Imfiirdam, en zulks door den HoofdOfficier en voor Schepenen aldaar, als oen ordinaris dagelykfchen en Compétenten Rechter zoude kunnen geprocedeert worden.

Doch hier komt by in de tweede plaatze , dat, om de Refolutie in 'c voorfz, geval op den si December 1780 genomen ; (onder anderen voorkomende in üe jfaarb. op de Maand jfanuary 1781. pag. 233.) van applicatie te kunnen maken op Uwer La. Groot Mog. Publicatie van

den

Sluiten