Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. nj

s, Groot-Brittannien, en de ware bron der Vy„ andelyke Refolutien tegens dezeii Staat, ge„ weest was."

, Ui1- al het welk dan ook middagklaar is aftenemen, dat de voorfz. zaak althans hier te Lande nimmer geconfidereerd is als natura fua gedisponeerd zynde tot een Crimineel Onderzoek , min nog als eene vo>r het R cht van de Hooge Overheid binnen dtze fio incie van zo veele'aangelegenheid, en 'presfange zynde, dat 'er eene fpeculatie zonde nebben kunnen vallen over eene evenmeele Jttdk&ure van ien by het Collegie van Uwer Ed. Gr Mog Gecommitteerde Raden; 't geen zich in dat ge al van nunne zyde ook nimmer op preventie zoude neoben kunnen beroepen.

Ondertusfchen vertrouwen Wy Ed. Gr. Mog. Heeren 1 dat na al het toe hier toe gededuceerde, byna onnodig is ie;s te rescontreren van 't geen aan de zyde van hrt H >t geajlegeerd is tot betoog van het prajudiciabel onderfcheid , dat 'er in allen gevalle wezen zou >e tusfchen de ludicature in zulke zaken by een Co'negie, als "dat van Uwer Ed. Gr. Mog. Gecomtnuteerae Raden, en tusfc'ien eene Judicature by een Provinciaal-Gerechtshof.

Want door het opperen van derge'yke refkctien pretendeert bet Hof in effééte wy,:er te zyn, dan UEdele Groot Mogende, we:ke Onze Judicature in zulke zaken by preventie, zoo als nier boven getoond is , tot dienst van den Lande noodzakelyk hebben geoordeeld, en wel van de grondlegging dei Republicq af, zo zelfs, daf her by eene futaeele Injhucïte aan Ons Colk gie i» opgedragen, en , onaangezien 4e daar jegens door Onze pradecesfearen gedaane Remonftrantie , opgedragen- gebleven is tot den huldigen dag toet ren poinct, waar aan het Hof te voren nimmer getornd heeft; dan het geen nu juht, by gelegenheid van het voorgevallene tn Maart jongstleaen zoo lierk door Htr Ei. ' Ha M,g.

Sluiten