Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 ZAAKEN VAN

daartheid en in zulke koelen bloede zouden kun* nen behandelen , als in een Neutralen Rechcer hoogstnoO'i'zikelyk was.

Wy hadden 'er bygevoegd, dat Wy van znl. ke allegatien veel zouden kunnen zeggen , byzonder indien Wy wilden uitpluizen het geen Wagenaar, op een ander refpeér. door 'c Hof zelve aangehaald, aan de Posteriteit had medegedeeld , nopens het gebeurde by het Hof in en na de gehoudene Rechtspleging in de zaak van den Ruward van Putten ; doch dat Wy daar voor lis ver een gordyn wilden hangen, dan Ons in discusfun begeven, waar door Wy welligt geacht zouden kunn n worden, de Natie op Onze beurt tegen een Hof Provinciaal te hebben willen pr&occupeeren ; en dat Wy Oijs voor het overige vleiden, dat het beste gedeelte der Natie in Onze tot dus verre gehoudene Rechtsplegingen nimmer een.g minder vetrouwen , als in die van het Hof, geftekl had, mitsgaders dat Wy ook geen gevaar ter waereld liepen van zoodanig vertrouwen by het beste gedeelte der Natie verminderd te zien of t» verliezen.

Maar, Edele Groot Mog. Heeren! hoe heeft men dat opgenomen aan de zyde van het Hof?

Voor af geeft men op , wat men houd voor het beste gedeelte der Natie (met welk een oogmerk zuden Wy aan Uwer Ei. Groot Mog. beoordeeiing overlaten) en dan voegt men 'er bv, dat het alzoo omfchrevene beste gedeelte der Natie de periode nopens het meerder vrtrouwen, her geen gewooniyk op R'chts-OeffeBiagen van de Ordinaris Juftitie, dan van eenig Politiek Collegie, gefield wierd, en aan welke periode Wy Óüs, volgens het zeggen van Hun Kd. Mot., zoo geweldig gefloten hadden, ?oo hatelyic niet gevonden zoude hebben, als Wy dezelve hadden gi corfidereerd; vermirs uit den zarrenharig zoude blyken, dat die periode (quafi yero) niet was bygebragt , om U E K Groot Mog. gtrefolveerde te tauxeren , of om op de

pro-

Sluiten