Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i24 ZAAKEN VAN

genaar, is het 'er zoo verre van daan, dat Wy die in warmen bloede, op eene hatelyke wyze, zouden hebben willen tegenwerpen aan de tegenwoordige Leden van het Hof, gelyk Hun Ed. Mog. getracht hebben aan UEI. Groot Mog. als waarfchynlyk te doen voorkomen, dat integendeel en uit de bewoordingen , waar van Wy Ons daaromtrent bediend nebben , en uit den zamenhang, ad ocu/um kan blyken , dat Wy de gebeurtenis , welke aldaar geboekltaaid is , enkel en alleen als met den vinger hebben aangeroerd, om te doen blyken, dat, indien het op hatelykheden aankwam, en Wy op het voetfpoor van den Hove Ons daar mede onledig wilden houden , Wy de odieufe tegenwerping van het Hof, dat Wy vooral in tyden van fac» tie nopens de zaken , by Onze Inftructie opgenoemd , niet zoo neutraal zouden kunnen denken en handelen, als het Hof van Holland, als danizeer gemakkelyk zouden konnen retorqueren door de allegatie van een enkel voorbeeld, waar in , om 'er niet meer van te zeggen , volgens de Aantekeninge van Wagenaar, by het Hof van Holland op de delatie van éénen eerlozen Tichklaar, zonder het minfte blyk van eenig Corpus Deltcti, en onaangezien het Vertoog ofie de Confideratien denzelven Hove overgegeven, geprocedeerd is ter Pyniging van een zeer aanzienlyk Man, die, zelfs onder de hevigfte folteringen en fmerten, van zyne onfchuld protelteerde, en, na het doorftaan van langduu« rige tormenten, evenwel in een Extra-Ordinair Crimineel Proces ter ftraffa is verwezen, zonder dat in de Sententie belydenis of misdaad vrat uitgedrukt.

Ëene gebeurtenis echter , welke UEd. Gr. Mog. bevinden zullen; dat Wy niet dan op eene zeer befcheidene wyze geindigiteerd hebben gehad, en waar van Wy zekerlyk geheel zouden, gezwegen hebben , indien het Hof Ons in zeker opzicht niet genoodzaakt hadde om Hun

. Ed.

Sluiten