Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 ZAAKEN VAN

Hof aan Ons in voegen voorfz. ter hand had doen toekomen, niet hadden willen inzien, (het geen de inrichting der tweede'aanmerking van Hun Ed. Mog. nopens de allegatie van 't voorfz. Exempel Ons voorgekomen is niet geheel onwaarfchynlyk te maken) Wy zouden 'er op antwoorden, dat het Hof zich daar in zeer merkelyk zcu ie bedriegen ; Wy zouden Ons onder anderen mede beroepen op de kennisfe die Hun Edi Mog. zelve hebben, dat Mourand niet op delatie van eerlooze Tich- laars, maar in ipfo a&u, of, om de eiy.e bewoordingen van het Hol te gebruiken, in flagranti Delicto gi apprehendeerd is geworden. En Wy zou >en eindelyk in bet generaal, zonger Ons aan Voordeel van Menfchen te ftooreu, O'.ze geiusthéid fielten in de Weienfchap van den Oppernchter van Hemel en Aarde, dat eed en plxnt de Cynofure zyn geweest van Onze Rtchterlyke daden :

Ja maar, Ed. Gr. Mog. Heeren! Wy hadden O s mede gerefereerd tot her vnhaalde door Wagenaar pag. 179 ; Doch indien Wy , gelyk het fcheen, zulks gedaan handen om aan het Hof te verwyten, (zoo ais Hun Ed. Mo^. zich by de derde aanmerking hebben geheven uitcedrukten) dat 'er geheel geen onderzoek naar de handadigen aan de Moora der de Witten was gedaan , dan zoude dat zelfde verwyt immerjt vry meer gepast zyn tegen de Gecomm. Raden yin dien tyd, daar dezelve niet alleen dr Moord zoüden hebben kunnen voorkomen,maar ook. indien Onze tigenwoordige fufienue aoorging. tegen de fchuldigen aan dat Oproer by p r m» ventie zouden hebben moeten Cognosceeren en Procedeeren

Ziet daar, E 'ele Groot Mogende Heeren! wederom een Haaltje, hoe een gematigd Hof zich op allerhande wyze beyverd heeft in de eene hatelykheid op de andere te ftapelen.

Dan, het zy Ons vergund, daar jegens korte-

lyk

Sluiten