Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 147

lyk te mogen remarqueeren. 1. Dat voor zoo verre de reden becreft, waarom wy het Verhaal van Wagenaar nopens de voorfz. gebeurtenis, en de gevolgen van dien, hebben ingeroepen, dezelve door Ons zoo even reeds is opgenoemd, en dat Wy derhalven onnodig oordeelen dezelve op die refpecl te herhaalen. 2. Dat het een ze r miferabel echappatoir van een Hof van Justitie is, welke zelfs eene privative Jurisdictie in zulke zaasen aan zich toeeigent, aan OnzePia:decesfeuren by retorfie te willen verwyten , dat zylieden de handdadigen aan zoo eene execrable moord in allen gevalle voor zich te recht zouden hebben behooren te Hellen by preventie, particulierlyk in gevalle 's Hofs tegenwoordige fultenue doorging , dat Ons Collegie enkel Politicq zoude wezen, en in zulke z>iken geene Judicature zoude kunnen of behooren te exerceeren : en 3- dat, voor zoo verre de allegatie betreft, dat Onze predecesfeut en de voorfz. Moord zouden hebben kunnen voorkomen, waar toe men zich refereert tot Wagenaar faderl. Hiliorie XW Deel, pag. 165 tot 169, eene enkel toevallige impruuentie van niet meer dan twee Leden uit het toenmalige Collegie van Uwer Ed. Gr. Mog. Gecommitteerde Riaden, welke daar toe door valfche gerugten, zelfs door Lieden van aanzien aan dezelve verzekerd , ge. induceerd waren , wel is waar ex post fiëlo gebleken is , aan 't woedend Gemeen ruim e te hebben gegeven , om te doen , dat de befaamde Joan van Bankhem , Schepen , en naderhand liadiiuw van 's Gravenhage, eenige Luiden by Eede had doen beloven ; maar dat het zeer weinig gratie heeft zulk eene onvoorzichtigheid aan het gamfche toenmalige Collegie te verwyten; behalven dat het vreemd is ee;ie daad, waaromtrent zich geene de minfle traces van bedekte redenen voordoen, alleen Ex Eventu in zulk een hatelyk daglicht te plaaizen; want indien zulke argumentatien fteek hielden, zoude men

eo*

Sluiten