Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 129

rupt. irr. test. , en het daar op aangetekende door D. Cothofredus, aanmerkelyk is de L, 16= D. de appell , beiden geallegeert in de Juridique Ob/ervatien van wylen den Prefiaent de Mauregnaultp. 127; gelyk mede het geen voorkomt by den Raadsneer Sande , Decis. Frif. Lib. 5., tit. 9, def. 12, welke aldaar zegt: Adeo Crimen Seditionis (qua publica Pax & „ Quiesturbatur, fhvusque Reïpublicse in dis* •3, crimen addneitur) Legibus nostris exofum est; ,, ut H o c K o MIN £ damnatonm appellationes

,, RBCIPI PROHIDEANT URi"

Hier mede Ed Groot Mog. Heeren! zullen Wy voor beantwoord houden de voornaamfite reflïCtien , welke het den Hove goedgedacht heeft nader by te brengen met relatie tot de Judicature van Ons Collegie by preventie, en tot defr.ruct.ie van 't geen Wy dien aangaande by Ons Advys van den 27 April jongstleden geremarqutert hadden ;

'Er feniet dus, volgens de Ordre, die Wy Oas voorgefteld hadden, nog maar alleen over, om ter toetze te brengen de cenfure , welke Ons voorlz. Advis wyders ondergaan heeft ten regarde van het Procedeeren de plano en zonder figuur van Proces , of liever ten regarde van Uwer Ed. Gr. Mog. Publicatie van den 24 Maart jongstleden, voor zoo verre daar by, des noods, eene fpeciale qualificatie, om zulks, (pofitis terminis habilibus~) te kunnen en te mogen ioeii, vervat is.

Om het geen hieromtrent in queestione is te kunnen beöordeelen, gelieven UEd. Groot Mog. in her algemeen geïnformeert te wezen.

Voor eerst: dat Wy nimmer beweerd hebben, dat in alle die gevallen, waartoe Uwer Ed. Gr. Mog. Publicatie van den 23 February jongstleden becrekkelyk is, eene ctergelyse wyze van Procederen zoude kunnnen of behooren te wo » den gea Imitteerd , maar dat daartoe wel degelyk qualificatie door den Souverain heeft kun= XXXIII, deel. I neu

Sluiten