Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. i|J

Eer en Leven , zoo wel by een Collegie, ah het Onze, gefchat word, als immer gedaan zoude kunnen worden by eenig ander Collegie van Juftitie.

Om kort te gaan ; Wy beweren alleenlyk, dat , wanneer 'er termini habiies zyn , om in zulke Extraordinaire gevallen , met volkomene gerustheid van des Rechters Confcientie, de plano en zonder figuur van procés Recht en Juftitie te kunnen adminiflreren, en het welzyn van de Republiek zelve 'er belang by heeft, dat 'er promptelyk geftatueerd werde een Exempel, 'er als dan niets onbillyker en onrechtvaardiger is, dan aan den Souverain zeiven het vermogen te betwisten, om daar toe qualificatien te verleenen.

Dit waSj bv voorbeeld, het geval van Mom rand, welke (om hier gebruik te maken van dè uitdrukking in de L. 16. Cod. de pcenis) Sic iit

IPSO FLAGITIO DEPREHENSÜS' ERAÏ,

ut vix etiam ipfe ea, qua obmiferat, negaré fupTecerii,

Zyne misdaad importeerde niets minder dan een direSt attentaat tegen de Hoogheid der Souverainiteit van U Ed. Gr. Mog.

Zoo intrepide als dezelve door hem en zyne Complices ondernomen was , zoo boosaartig was by in de volvoering, terwyl zyne Complices zich door de Bediendens van de Juftitie lieten dehorteren , maar hy alleen hartnekkiglvk bleef voortgaan , zoo dat hy daarom, gelyk het Hof zelve erkent heeft, gevat is.

En dit gebeurde in eene epocque van tyd, waar in UEd. Groot Mog. zelve gemanifesteert hebben te begrypen, dat alle longeur van Procedures ten hooglten fchadelyk zoude wezen aart het publicque Welzyn.

En wanneer dan in zoodanig geval ook daarenboven de informatien van dien aart zyn, dat dezelve den Rechier, als 't ware, noodzaken, om alle twyffciiiigen ter zyde te Hellen, (geI a lyk,

Sluiten