Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

135

53.) of de Souverain geene zu'ke tX"r9or<ijn:>ire voorzieningen kan doen in zeer lin^uliere gevallen , als de evidente noodzakelyhheid zulks ichynt te v^reisfchen ?

Dit laatfte , waar -van Wy de adfirmative beweren, fchynt het Hof zelve in medio te hebben gelaten.

En dus zullen alle de generalia , die pasfim door het Hof aangevoerd zyi, zeer weinig kunnen afdoen nopens het poinct , waar rp het thans eeniglyk aankomt; terwyl He adfutmie, waar op de evengem. aan UEd. Gr, M> g. gedaane vraag zou moeten berusten , (nam- lyk, dat de auclorilatie, in UEd. Gr. Mog. Publicatie van 24 Maart vervat, alleen aan on Collegie gegeeven zoude zyn , met uitfluitii g van de Hoven en het Gerecht van 's Gravenhage) op pag. 2ft van Ons voorfz. Advis reeds e?ne volvordoende beantwoording, gelyk Wy vertrouwen , gehad heeft, tn wel zoodanig , dat het Hof op pag. 35 hunner nadere Misfive , om zich te redden,'heeft moeten overgaan tot eene zeer finguliere uitlegging van dezelve Publicatie, namelyk dat de voorden bï proeven* t1 e daar in zouden ABUNh.rkn; ua welke vreerode manier van Wetien uittehggen nter alleen ftrydig is tegen de reduien , quod Leges benignius fint interpretanda, ut voluntas ent urn conferietur, & quod in ambigua voce Legis ea potius accipienda fit fignificatio, qu/ë vitio caret cum etiam voluntas Legis ex koe colltgo posfit; maar ook , voor zo veel 'c gevolg betreft , dat men daar uit zou willen haaien, tegen de maxime van het Hof zelve, dat (in alle gevalle) de insluiting

van het een de uitsluiting van het ander niet medebrengt, war

roede Hun Ed. Mos, rp een auder rtfptct (zie Pag. 17.) goedgevonden hebb.n de ju tesle van Ztker railonnement, aan Onze zyde gemaakt, op eene vry onaangenaame wyze le carpetren.

1 4 Wy

Sluiten