Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13» ZAAKENVAN

dezes lopenden Jaars, ten ware dat het Hun Ei. Mog. onaangenaam geweest mochte zyn, dit Ons Collegie daar by aan Uwer Ed. Groot Mog. Advocaat-Fiscaal als de Rechtbank is aangeweczen, voor welken hy het Recht der Hooge Overheid bv praavenrie zoude hebben te handhaven , waar yan in de beide vorigen geene mentit was gemaakt; gelyk in den Jaare 1073 mede her geval, was van den Advocaat-Fiscaal Ruysch, uitwyzei s UEd. Groot Mog. Refolutie van den 9 May 1673. , dan het geen by Hoogstderzelve Rf/olut/e van den 13 September daaraanvolgende erepareerd is , zonder dat het Hof, fchdofl da r van in Authentica forma kennisfe gehad hebbende , zich ooit daar over beklaagt heeft, en waar toe in dit geval nog minder reden zoude zyn , als in het evengemelde geval van den Advocaat-Fiscaal Ruysch, vermits, op zyne Repraefentatie , aan denzelven wierd aangewezen eene Judex vere Delegatus , daar Onze aan den Advocaat-Fiscaal by praaventie toegewezene Rechtbank, ten regarde van Muiterye, Oproer, en wat dies meer is, wettiglyk geconftitueerd is geweest van de grondlegging der Republiek af, en daar toe gemunieerd is met eene fptciale Inftrubïie, welke van den Jaare 1590 af, tot den huldigen dag toe, hier omtrent in het wezen der zake geene de minlte verandering ondergaan heeft, zoo als hier boven breder is aangetoond , waar toe Wy de vryheid nemen Ons hier ter plaatze te refereren.

Voor het overige (om weder te keeren tot de Publicatie van 24 Maart) hadden Wy op pag. 23 van Ons voorfz. Advis eenige voorbeelden opgegeeven, waar in mede op hooge ordre de plano en buiten figuur van Proces is geprocedeerd geweest:

Wy zouden 'er", nopens andere materiën, hebben kunnen byvoegen , behalven het 2de en 4de Articul van het Placcaat van Keizer Carel

Sluiten