Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

135)

tegen de Bancqueroutiers , Hun Hoog Mog. Placaat van 20 Oftober 1693 tegens de Vagebonden , Knevelaars , Rovers , Straatfchenders &c het zy vaste Woonftede hebbende, o f niet , te vinden in het Groot Plac. Boek 4 Deel Fol. 507 en derzelver nader Placaat van den 6 January 1707. te vinden in het Groot Plac. Boek j Deel Fol. 762 & feqq; dog vermrs dezelve minder paral'el waren aan Uwer Ed. Gr. Mog. Publicatie van 24 Maart jongstleden , hebben Wy de aanhaling derzelve agterwege gelaten , en Ons geborneert tot Exemplen, die Wy vermeenden wat nader by te komen.

't Is waar, Ed. Gr. Mog. Heeren ! dat onder die te vooren bygebragte Exemplen, te weten die van 1672, en 1673, (waar by nog gevoegd zoude kunnen worden eene aanfchryving van Zyne Hoogheid aan Schout en die van den Gerechte van Wasfenaar, de dato 8 April 1673, waar by, in Cas van weigering om ten diende van de Lande naar Alphen te trekken, de ffrsffe van de Galg, zonder eenige Genade, of figuur van Proces, bedreigd is geweest) zommige relatief zyn tot de Militairen , welker fubordinatie het Hof byna despoticq noemt, en dat de meeften der overige plaats hebben gegrepen in tyden , wanneer de Vyand op den bodem der Republicq was; gelyk mede dat dezelve zyn faêia , welke alleen door den dringendflen rood , en het bovendryven van het Peliticq boven het Burgerlyk belang, in gevallen, waar in anders de gantfche Bnrgerftaat perieliteerde , zyn veroorzaakt; ja , Wy erkennen 'cr teffens gaarne by, dat uit zulke in zeer extraordinaire gevallen plaats hebbende exceptien van den generalen regul geene gevolgen tegen de generale maximes eener Vrye Staats -Regeering , en de daar op gebouwde Vryheid van zich in den Burgerftaat voor de Juftitie op de allervolledigfte wyze te defenderen, kunnen getrokken worden.

Maar

Sluiten