Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M* ZAAKEN VAN

zelve, „ dat daar in lag opgefloten een adveu „ van onbillykheid, dewelke te bedryven beter

„ door een HeIDENSCH raadsheer

„ mocht aangeraden, dan door Christe„ nen, welke uit eene onfeilbare bron geleerd „ hadden, dat men het kwade niet

„mokt doen, Op dat het goede

,, daar uit vol gr, tot een regel, om zich „ daar na te gedragen, bygebragt worden."

Wilden Wy, Ed. Groot Mog. Heereu 1 zulk eene handel wyze, naar merites, beantwoorden, het zoude Ons gewisfelyk niet aan flof ontbreken: maar Wy zullen ze liever met die verachting pasferen, welke dezelve verdient, dan Ons begeven in eene reciprocatie van reflexien, waar mede Wy Ons welligt met die van den Hove egaal zouden kunnen ftellen;

En Wy remarqueren dus maar alleen , dat, hoe zeer het voorfz. gezegde van Casfius als in het gebruik zeer periculeus zynde , zoo als in dat verfoeijelyk behandelde geval, gelyk mede jn het geen voorkomt by Faber Cod. Lib. IX. Tit. 6. Def. 4. (waar mede dat van den Ru* ward van Putten , voor zoo veel de geadjudiceerde pyniging betrof, vry parallel is geweest) ten duidelykst is gebleken, en hoe zeer het zelve vervolgers niet dan grayisfma oh caufas, en dan nog aan de zyde van een Rechter niet anders , dan met de uiterfte omzichtigheid en met volkomene overtuiging voor zich zelven, kan of behoord in aanfchouw te worden genomen, zoo dat het onmogelyk zoude zyn, dat eene onnozele daar van het onfchuldig flachtoffer wierd, er evenwel, naar Ons begrip, als het fano fenfu opgevat werde, termen kunnen wezen, om daar van employ te maken, gelyk het aan Christenen Overheden en Rechters betaamd ; dewyl men anderzints zoude moeten convoleren tot de aolurdiieit van te (tellen, dat in alle de Exemplen , die Wy hebben bygebragt, zoo door de Lefcislaiive, als Exccutive Macht, meer Heiden*

fche

Sluiten