Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548 ZAAKENVAN

ook vry zeker was , dat het Hof niet zessreri konde den Ordinairen, Dagelykfchen en Competente» Rechter te zyn van een Burger en Schutter yan 's Gravenhage , gelyk Schepenen van Woerden waren ten opzigte van gemelden ten Noever , en gevolgrlyk hunne Judicature even als Wy (vermits geen van Ons beiden door de Apprehenfie op zig zelve Competent was geworden) enkel en alleen zouden hebben moeten fundeeren op den aart en natuur van het door Mourand begane delict, in hoedanige gevallen, als zynde de Referyatis Principi, Hun Edele Mogende zelfs beweren, dat de Privilegiën de Non Evocando eene uitzondering lyden; zo dat die beide gevallen in geenen dele parallel zyn, en dat van ten Noever althans niet had behoren te dienen tot eene aanleiding, om Ons eenig disrefpetf voor 's Lands Privilegiën de Non Evocando by deze gelegenheid te gaan verwyten.

Ondertusichen verhoopen Wy , Ed. Groot Mog. Heeren ! dat Hoogstdezelve de prolixiteit van deze Onze verantwoording, welke , tegen Onze verwachting zoo merkelyk is uitgedyd, gunflig zullen gelieven te veifchonen, en te ge. lyk zorgè zullen gelieven te dragen, dat, wan» neer UEd. Groot Mog. in 't vervolg nodig oordeelen mochten , in materiën van dien aart On. ze Adviefen te requireren, Wy ali dan niet andermaal blootgeüeld zullen kunnen worden aan zulke verregaande onaangenaamheden en proftituiien , als Ons thans van de zyde van het Hof van Holland zyn wedervaren.

Terwvl Wy voorts verzoeken, dat Uw Ed. Groot Mog., by Hoogstderzelver dispolitie, Ons wel zullen gelieven aftehouden van Ons dienaangaande met de Heeren van den Hove in eenen verderen Permefhyd, intelaten. Hiermede, Edele Groot Mogende Heeren I

Zullen Wy God Almagtig bidden , U Ed.

Groos

Sluiten