Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 140

Groot Mog. te willen houden in Zyne Heilige Protectie.

(Onder Rond)

Uw Ed. Gr. Mog. Dienstwillige,

De Gecommitteerde Raden van de Staaten van Holland en West' Vriesland.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve 9

(Was getekend)

A. j. ROYER.

Aan de Ed. Mog. Heeren Gecomm, Raden van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en WestVriesland.

Geeft met alle ootmoedigheid te kennen Fran. cols Mourand, gevangen op de Voorpoor* te alhier. , , .

Dat den Suppliant, ter zaake van het door hem geperpetreerde attentaat tegens de Hoogheid en Souverainiteit van Hoo^stgemelde Hun Ed. Groot Mog,, door Uw Ed, Mogende by fententie, den 04 dezer Maand gepronuncteert, ter dood zynde verwezen, mitsgaders gecondemneert in de kosten en mifen van de Juftitie, ten zelve dage, door Hun Ed. Groot Mog., op de herhaalde inftantien van de jHeeren Gevaerts, K 3 Bur-

Sluiten