Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruNY, STAAT EN OORLOG. 1786. 153

dat Regt, en fpecialyk het voorfchreven Privilegie de non evocando, dat aan dezelve, ingevolge de aaa haar bezworen Voorregten toekomt.

En hoe zeer wy ons in de onaangename omftandigheid bevinden, om door UEd. Mog. ons gefecludeerd te zien van de op morgen befchreven Extraordinans Vergadering van Staat, (waar door dezelve incompleet beichreven is) hebben wy niettemin , daar van geïnformeerd zynde, voorbehoudens ■ dat Regt ook dienaangaande , nodig geoordeeld , deze ter overweeging aan UÈd. Mog. te moeten voorhouden, ter afwending van zoodanige onaangenaamheden , als by onverhoopten voortgang de notoire gevolgen van de voorfchreven jegens ons geëntameerde nulle en incompetente Procedures zullen komen opteleveren , en ook dienaangaande by dezen ; tot voorkoming van^herhalingen, ons refereeren tot onze onderfcheiriene Misfives , ter aantooning van onze Regten , en daar by geïnhaereerde proteftatien, nu zedert twee jaaren, zoo aan UEd. Mog., als de Heeren UEd. Mog. ordinaris Gedeputeerden, toegezonden.

En hier mede, enz.

Wyck by Duurfiede, , ï

den 3 Juny ijió.

XCI1I. Extrail uit de Refolutien van Bur> gemeeflers en Vroedfchappen der Stad Wyk by Duurfteede. In dato 5 Juny 1786.

T) urgemeefteren en Regeerders der Stad Wyk by I ^ Duurfteede, van ter zyde zynde ontwaar geworden, dat ter laatst gehoude Extraordinaire Vergadering van de Edel Mogende Heeren Staaten deezer Provintie , een voorftel zoude gedaan zyn, om deeze Stad K j met

Sluiten