Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5<ï juny, ZAAKEN VAN 1786;

EDELE ACHTBAARE HEEREN!

Wy hebben, als daartoe door de Edele Mogen'e Heeren Staaten dezer Pfovintie geautborifeerd zynde, op heden een Publicatie gearresteerd, om, wanneer de Pander Johannes Valburg te Wyk by Duurfteede , alwaar by van wegen den pretenfe Magiftraat feitelyk is in arrest gefield, en gehouden word, eenige mishandeling mogte worden aangedaan , repreiailles te mogen gebruiken.

Van welke Publicatie wy IJ Ed. Achtb. eenige exemplaren by dezen doen toekomen , zoo om te dienen tot deszelfs informatie, als ter kennisgeving daarvan aan de Burgers en Ingezeetenen van Wyk.

Ondertusfchen maken wy gebruik van deze gelegenheid, om UEd. Achtb. vriendelyk , maar tevens op het ernlligfle te vermanen, om den gemelden Johannes Valburg uit den voorfchreven arreste en detentie, hoe eerder zoo beter, te relaxeeren, ofte die relaxatie zoo veel mogelyk ten fpoedigfte te effedtueeren , met overlevering aan denzelven van alle de papieren, welke hem zyn ontnomen, en die alleen in officio onder hem berustsnde waren , en dit ter voorkoming van de Executie van de voorfchreven Publicatie. En hier me. de enz. Gedateert den 5 Juny 1786.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de praefiderende en andere Raden 's Hoofs van Utrecht.

(Was gct.)

CORNELIS DE WYS.

xcv.

Sluiten