Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG, 1786. 159

integrerend en Stemhebbend Lid van Staat deezer Provintie is) onze Gecommitteerden, welken met Hun Ed. Mog. daar over niet inïdemden , zedert den 15 July 1785 van de Staats-Vergadering deezer Provintie op eene zeer onwettige wyze , hebben geweerd en te rug gehouden gezien ; en niet tegenftaande alle betoogen ons Recht, en inflantien tot redres daarin niet alleen niet mogen reusfeeren , maar zedert den 21 Miart deezes jaars, ons met de Voorllemmende Leeden, geftarkt door weinige Leeden van de Meerderheid der Stad Utrecht , met dezelve in die onaangenaame fltua» tie bevinden, als wy verpligt zyn geweest, om tot voorkominge van alle onheilen in een breedvoerige Msefive, op den ai April deezes voor te draagen aan de Heeren Gedeputeerde Staaten deezer Provintie, welke zedert met den op-nbaaren druk is gemeen g;mnakt , en waarvan wy vertrouwen , dat U Ed. Groot Mog. zullen geinformeert zyn. Wy hadden gehoopt, dat de voordragt van ons Recht en de wyze , waarop wy door de Voorllemmende Leeden tot dien tyd toe zyn behandeldt geworden onze zaak eens tot liaan zoude gebragt hebben, dan in tegendeel, hebben wy tot ons leedweezen moeten ondervinden, dat de Voorllemmende Leeden , met de weinige Regenten der Stad Utrecht niet af te brengen zyn van zoodanige violente maatregelen, als waartoe haare genoome Refolutie van den 29 Maart deezes jaars en derzelver uitgevaardigde Publicat/e van den 12 April daar aan volgende verftrekt, en waar tegen wy ter Maintien van ons Recht, verpligt zyn geweest ons te hebben moeten verzetten, ten gevolge, dat men wel tegen ons niet aanftonds tot geweldige middelen heeft bellooten, als men onze Stad niet kan betwisten het Recht van Stem in Staat te hebben , en derhalven, dat tegen onzen wil en expres» fe voorkennis dezelve met geen Militie kan bezet worden; zoo als wy op die gronden in onze Misfive, den 24. April deezes jaars aan Z. H., als Stadhouder deezer Provintie daar tegens ook Advertentie hebben gedaan ; dan heeft men konnen goedvinden, om j;gens ons by den Hove deezer Provintie door den Procureur-Generaal te doen verzoeken Crimineele Dagvaar-

din-

Sluiten