Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juut, STAAT EN OORLOG*. I?8G. 163

En daar wy en onze Burgeren en Ingezetenen ons op U Ed. Groot Mog. hoogst billyke wyze^van denken vertrouwen, en de voortduuring van UEd. Groot Mog. gunfle ons waards eerbiedig verzoeken, beveel'rt wy Ü Ed. Groot Mog. in de profetie van God Almagtig, en zyn

edele groot mogende heeren!

UEd. Groot Mog. Dienstvaardige Vrienden , iNagebuuren en Meede-Bondgenooten.

Burgemeelïeren en Regeerders der S:ad Wyk by Duurfteede.

Ter Ordonnantie van dezelven.

(Was get.)

Wyk by Duurfteede den 8 Juny 1786. l. van schaik.

XCVI. Misfive van de Magiftraat van Wyk by Duurftede aan de Heeren Staaten 's Lands van Uireclit. In date 9 Juny 1786.

» 1

edels m3gende heeren .

T"\aar wy door U Ed. Mog. ons op de alleronwettigfte wyze gefecludeert zien van eene extraordio haire Staatsbefchryving, belegt, om op een voorgebragt rapport van Heeren Gedeputeerden, en een bygevoegde Commisfie, in de zake, ons betreffende, te refofveeren , en wel, zoo wy geinformeert zyn , op een Voorftel, by dat rapport gevoegd, tenderende^om met ons eenen anderen weg inteflaan, en wel dien, om Militie hier naar toe te zenden, zoo vinden wy ons verpligt, in de eerfte plaats tegen UEd. Mog. te protesteeren van verkoninge van dat Regt, hec welk aan La on«

Sluiten