Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jony, STAATEN OORLOC. i?86. 16$

Regten verpligt zyn, alle geweldige middelen tegen ons te rescontreren met zodanige onaangenaame en nadrukkelyke middelen, als men gewoon is, alleenlyk in de gevallen van openbaar geweld, tegen zyne vyanden te appliceeren.

Waarmede wy in dat vertrouwen U Ed Mog. bevelen in de befcherming des Allerhooglten, en zyn

edele mogende heeren 1

U Edele Mogende goede Vrienden,

Burgemeelteren en Regeerders der Stai Wyk by Duurfrede.

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

Wykby Duurflede

den 9juny 1786. l. van schaik.

XCVU. Rapport en Refolutie van Burgemeefleren en Oud- Burgemeefteren van Utrecht, raakende de zaak van Wyk by Duurltede. In dato 9 Juny 1786.

Burgemeefteren en Vroedfchap der Stad Utrecht, zoo veel de kortheid des tyds in eene zaak van zoo ctelicaten aart, en uit hoofde der gevolgen van zoo groote importantie , heeft toegelaten , in overweeging genomen hebbende het poinct van befchryving der extraordinaire Staats-Vergadering van den 3 dezer, de ampele ouverture van het verrigtte der Heeren Hun Ed. Mog. ordinaris Gedeputeerden in de zake der Stad Wyck , met het geene daarby voor conlideratie word gedeclareerd; — mitsgaders de Misfive van Heeren Regeerders der Stad Wyck, aan Heeren Gedeputeerden gefchreeven, door Hun Ed. Mog. ter zeiver Vergadering ingediend, — dus, zonder fpeciaal en gedetailL 3 leerd,

Sluiten