Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG. 1786. 167

seredelyk voor dezelve opgeofferd , en zig dieswegens de ysfelykfte rampen getroost hebben) hun onvergenoegd en gemelyk heeft gemaakt, en by vervolg van tyd onverduldig heeft doen worden, defespereerende eindelyk, als of men , hoe zeer ook hunne bezwaren door eene Staats-Commbfie voor gegrond verklaard waren , en zy hunne Regten , Vryheden en Privilegiën, ten fterkften reclameerden, echter niet van zins waren, daar eenige redresfen in te maken, en dat zulks vooral plaats heeft gehad te Wyck.

Dat Hun Ed. Gr. Achtb. vereer 111 aanfchouw genomen hebbende , hoe de Regeering der Stad Wyck opentlyk declareert, alles gedaan te hebben, in de perfuafie van daartoe gehouden te zyn uit hoofde van hun gedaanen Eed ter handhaving der aloude Regten, Vryheden en Privilegiën hunner Stad, waarvan zy meenen, niet te kunnen afgaan , dan ten koste van hun goed en bloed. Zoo dat al genomen, dat men m deze omflandigheid van zaken, in yver en drift , de menschlykhe'id zoo zeer eigen , te verre gegaan ware, nogthans word geverfeert in de termen van een quaestie over de Regten, Vryheden en Privilegiën der Stad Wyck ; en dat in 't geval, hier voren gemeld , van algemeene kreet en doleance wegens verkorte en verduifterde Regten, Vryheden en Privilegiën, Opróeping der bezwaren, en dieswegens, gegrond verklaring derzelver klagten door eene S'.aats-Commisfie, zonder dat daarinne na verloop van zoo een zoo langen tyd eenig het minfie redres is gemaakt.

Hun Ed. Gr. Achtb. derhalven, om alle voorgemelde redenen vermeenen, dat deze zaak in deze omftaiidigheden, en in de termen van een different tusfchen de Staaten en de Stad Wyck, niet gefchikt is tot het inbrengen van Militie binnen de Stad Wyck, om onder bedekking van dezelve de zaken aldaar door eene Commisüe te herflellen , conform het begrip van Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten, volgens 't gunt door Heeren Gedeputeerden cafu quo, tot, indien de Staaten zulks nodig mogten cordeelen , ter befchryvinge voor confideratien hebben gedeclareerd. — Dat ook het employ van Militie in Burgergefchillen, te meer in L 4 ver-

Sluiten