Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 juny, ZAAKEN VAN 1786.

noegzaam onderrigt, hoedanig het Hof Provintiaal 'er altyd op toegelegt heeft, om zig op alle wyze meefrer te maken van Stad en Steden in derzelver Territoriale Regten , en de uitoeffetiing van haare regtsplegingen , zoo in het Civile, sis byzonder ook in het Crimineele te verkorten, en te benadeelen, invoegen dat Stad en Steden te meermaalen tegens het inbreken op die haare Regten door die van den Hove de allerferieufte en efficacieufte middelen hebben moeten emp'oyeeren , tot zoo verre zelve, dat de hooggaande licentie van den Hove in het verleenen van onwettige Crimineele dispofuien , zoo tegen Regeerders als tegen Burgers van Stad en Steden , niet anders heeft kunnen beteugeld worden, dan met her dadelyk apprehendeeren zelve van den Procureur-Generaal, Subftituut Procureur-Generaal, Deurwaarders, Panders, en Dienaars van den Hove, en de correéHen, dezelven aangedaan, waarvan de menigvuldige geëxteerd hebbende gevallen te omllagtig zyn , om dezelve by herrinnering aan U Hoog Gel, (die van dezelven niet onbewust [kunnen zyn_) alhier optehaalen, als wy alhier daarvan alleenlyk vermelding maken, ter betoog, dat het by U H. Gel. voor geene zoo ongewoone zaak kan gehouden worden, dat de een of ander Suppoost van het Hof, ter beteugeling van U H. Gel. onwettigs dispofitien, en ter confervatie van Stad en Steden Regten, meer dan te veel in apprehenfie gefield, en in derzelver Perfoonen de onbehoorlyke ftappen van U H. Gel. zyn gecorrigeerd geworden , zoodanig, dat men eens eindelyk zoude hebben mogen vertrouwen, dat U H, Gel. eens voor. al toe het befluit zouden gekomen zyn, om het empieteeren op S:ad en Steden Regten vaarwel te zeggen , en U H. Gel, in de uitoeffeninge van de administratie, aan U H. Gel. gedemandeerd, zig enkelyk en ftriftelyk te bepalen tot de kennisfe van die zaken, en die zaken alléén, welke aan U H. Gel. zyn voorgefchreeven geworden, en dus dat U H. Gel. zig wel zouden gewagt hebben , om , onder wat voorwendzel ook van prerenfe authorifatien, U H. Gel. te doen opwerpen als incoaipetente en prtetenfelyk gedelegeerde Regters, ook ter daarftelling van zoodanige genoemde

Sluiten