Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 juny, ZAAKEN VAN 178(5.

XCIX. Misfive van de Burgery en Gezweorc* ne Gemeente te Hattem aan den Erf* fiadhouder. In dato 13 July 1786.

DOORLUCHTIGE HEER ERFSTADHOUDER! •

De Burgery nevens de Gezwooren Gemeente der Stad Hattem , hebben de eer aan Uwe Doorluchtige Hoogheid by deezen te declareeren, dat reeds zedert den tyd van byna een Jaar, de vervuliinge van eene Scheepenftoel ,' met het afderven van wylen den Heer B. J. Daendels, in de Maand July des voorigen Jaars opengevallen , te vergeefsch hebben te gemoet gezien, en <'aar op gewagt; waar bv voor eenigen tyd door het fubite overlyden van den Heer Scheepen Wy r.en , nog een tweede plaats is komen te vaceeren, welke meede nog onvervuld is, het geen Uwe Doorluchtige Hoogheid zeer gemakkelyk zult penetreeren , ten hoogden, praejudiciabel aan onze Stad te zyn; aangezien hier door veele zaaken in het eerde Lid van de Regeeringe , door de weinige Magidraats Leden , die geenzins allen nog geduurig ter Steede aanweezig blyven , onafgedaan, en van tyd tot tyd verfchooven worden , zodaanig , dat zelfs de geheele Juftitie in handen is van drie Heeren Burgemeesteren, waar van egter de uitfpraak over het Leven, de Eer en de Goederen der goede Burgery moet afhangen ; offchoon volgens eene conftante gewoonte in Gelderland, voornaamelyk in de Stad Arnhem en te Hattem by Refolutie te regte bepasid is, dat niet minder dan de Meerderheid , gelyk alhier vyf Leden van de agt uitmaaken ; tot het formeeren van eene Conclufie moeten prsfent zyn ; en hoe zeer nog de directie alhier aanloopt tegen de Grondwetten , kan afgenoomen worden uit de nood-

zaa>

Sluiten