Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 JONT, ZAAKEN VAN 1785.

En zal deeze tot een ieders naricht (more folito) worden gepubliceert en geaffigeert, mitsgaders door den Druk gemeen gemaakt.

Aldus gcarresteert in de Magiftraat der Stad Wyk by Duurfteede voornoemt, op den 19 Juny 1786, en (more folitö) gepubliceert en geaffigeert ten zeiven dage.

In kennisfe van my,

Li van schaik.

Cl. Adres aan de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedfchap der Stad Utrecht. In dato 26 Juny 17S6.

edele groot achtbaare heeren!

T"Ve Gecommitteerdens uit de jgt Burger-Compagnien j$ 3 dezer Stad, btftaande uit de Schutters, Wagtvryen en Uitkopers , te zamen uitmakende de Stemgeregtigden uit de Burgery, welke op laatstleden Maandag , den 19 dezer , het Collegie van Gc qualificeerde Gecommitteerden uit de Burgery, volgens den inhoude van het 4 Hoofdftuk van het nieuw gearresteerde, en door de Burgery op iq Maart dezes Jaars beëedigde, Reglement, hebben verkooren, waar van zy Ondergetekende tot het bezorgen der introductie en beëediging van voorfz. Collegie, door bovengenoemde Stemgeregtigdens, fpeciaal gelast zyn; hebben zig, volgens het ai Art. van hetzelve nieuwe Reglement, by den Heer eerften Burgemeester vervoegd, om de tyd aftevragen, welke bet aan zyn Ed. Achtb. zoude conveniëeren, het nieuw verkooren Collegie in den Eed te neemen, en hebben, by weigering van dien, op een Extraordinaire Vergadering der Vroedfchap , tegens Dingsdag den 20 dezer, geïnfteert: aangaande het welk een en ander, zoo wel als omtrent de middelen, dienende tot betoog der biliykheid van hun verzoek, zy zig refe-

ree-

Sluiten