Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipo juny, ZAAKEN VAN

1786.

CV. Extract uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, raakende nadere bepaaling van verboodene Huwelyken, in Hun Ed. Groot Mog. Pergaderinge genoomen. In dato ao Juny 1786.

Ontfangen een Misfive van de Praefident en Raaden van den Hove, gefchreeven in den Hage den 28 dezer, houdende , tot voldoening aan hun Ed. Gr. Mog. Appointement van den 18 May deezes jaars, derzelver Confideratien en Advis op de daar nevens te rug gaande Requeste van lfaac Bon, Turf-Schipper en Maria de Knegt, meerderjaarige ongehuuwde Dogter. , woonende onder Pynacker, zynde de Suppliante een Dogter van de Zuster van des Suppliants overle. dene Haisvrouw; tendeerende, om van hun Ed. Gr. Mog. tot voltrekking van derzelver voorgenomen Huwelyk, te obtineeren dispenfatie van hun Edele Gr. Mog. politicque Ordonnantie van 1580 , en van de Publicatie van 21 May 1C04; we'k advis, waar by te gelyk is voorgeflagen door eene renovatie der Publicatie van 21 May 1664 en van 23 Febr. 1736 voor het vervolg, minder aanleiding over te laaten tot het allegueren van onkunde van de prohibitie der Huwelykan in dezelve Publicatie vermeld, met bygevoegde uitdrukkelyke fpecificatie, dat onder de verboodene Huwelyken mede behoord het Huwelyk van een Vrouw met haar Mans Broeders of Zusters Zoon , hier na volgd geinfereerd.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verftaan , in dit finguliere geval , uit hun Ed. Groot Mog. Souveraine magt aan de Supplianten, ter voltrekking van hun voorgenomen Huwelyk, te verleenen dispenfatie van hun Ed. Gr. Mog. politicque Ordonnantie van 1580 en van de Publicatie van 21 May

1664;

Sluiten