Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG. 1786. 191

1664; zullende daar van aan de Supplianten worden verleend Oétroy in forma; en dat voorts de vooiflag in het Slot van het voorfz. Advis zal worden geëxamineerd door de Heeren Gedeputeenen der Stad Haarlem en verdere hun Ed. Gr. Mo». Gecommitteerden tot de zaaken van de Juftitie, met Commisfarisfen van den Hove , en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

edele oroot mogende heeren !

Ingevolge de geëerbiedigde requifitie van Uw Ei. Groot Mog. hebben wy geëxamineerd de hier nevens te rug gaande Requeste van Ifaac Bon en .Maria de Knegt, woonende onder Pynacker , zynde de Suppliante eene Dogter van des Suppliants overledene Huisvrouw , tendeerende om van Uw Ed. Gr. Mog. ter voltrekking van der Supplianten voorgenomen Huwelyk te obtineeren dispenfatie van U.v Ed. Gr. Mog. politicque Ordonnantie van 1580, en van de Publicatie van 21 Mey 1664.

Wy hebben dezelve Requeste vervolgens géfteld in handen van die van den Gerechte van Pynacker, om zig op den inhoude van dien te informeeren, en ons nopens den ouderdom, het gedrag en de omftandigheden van de Supplianten , en de waarheid der politiven* te dienen van onderrigting.

Die van den voorn. Gerechte hebben ons gerescribeert, dat de Suppliant 36, en de Suppli« ante 24 jaaren oud is; dat zy beide zyn van een zeer ordentlyk gedrag , en zeer naarftig in het waarnéemen van hun beroep en huisfelyke zaaken ; dat de Suppliant een goede kostwinning heeft, door middel van het Veenen en Turfvaaren , en dat de Pofitiven , in de Requeste gemeld, zyn overeenkomftig de waarheid: voorts

heb-

Sluiten