Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

900 july, ZAAKEN VAN 1786,

Jen worden geadmitteerd en de reeds opgeregte verklaard zullen worden te cesfeeren.

En dat hier van aanfchryving gedaan zal worden aan den Hove van Holland en aan Burgemeefteren en Regeerders van de refpeób've Steden deezer Provintie , met last om de gemelde Refolutie effect te doen forteeren.

C VI. Stukken, raakende de adjun&ie van

Mr. V, graafland gillisz aan Mr.

11 hop , ah Secretaris van het Hof Provinciaal. In datis 18 January, 15 Maart , 23 Juny en 5 July 1786.

Is geleezen de Requeste van Hendrik Hop , Minister Plenipotentiaris van hun Hoog Mogende aan het Hof van Brusfel, mitsgaders vnn den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland, en Mr. Pieter Graafland Gilüsz, Advocaat voor de refpeftive Hoven van Juftitie ; te kennen geevende dat hy eerfte Suppliant in het jaar 1748 tot Secretaris van het voorfchreeve Hof zynde aangefteld, zeedert op voorftel van hun Ed. Groot Mog. fuccesfivelyk door hun Hoog Mogende eerst als Minister van dezen Staat te Hamburg, en vervolgers als hun Hoog Mosende Ministers Plenipotentiaris aan het Hof van Brusfel was geëmployeert. in welke Commisfie hy , by het applaneeren der differenten tusfchen zyne Keizerlyke Majefteit en deeze Republicq ontftaan, by hun Hoog Mogende Refolutie van den 12 December laatstleeden wederom was gecontinueert, met ordre om zig ten eerften in gemelde qualiteit derwaarts te begeeven ; dat hy Suppliant hier door by continuatie tot de dadelyke waarneeming der bediening van Secretaris van gemelden Hove buiten ftaat gefteld blyvende, gaarne een bekwaam Perfoon tot de waarneeming derzelver aan zig geadjungeert zoude zien; dat de Perfoon van den tweeden Suppliant, die hy eerfte Suppliant vertrouwde met de tot de voorfz. Post vereisch-

Sluiten