Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toi july, ZAAKEN VAN i785.

ren Staaten van Zeeland vervat in hun Edele Groot Mog, Refolutien van den i December 174a en 23 Maart 1743, en van de Heeren Staaten van Zeeland van den 5 Maart 1743 > om daar van by het requiree* ren der Commisfie van de Heeren Staaten van Zeeland mentie te worden gemaakt; en zal voorts gelyk extract gezonden werden aan de Praefident en Raaden van den Hove tot derzelver narigt; zullende wyders van de voorfchreeve adjunctie kennis worden ge?eeven aan de Heeren Staaten van Zeeland , en dezelve ver* zogt om den voornoemden Mr. Pieter Graafland Gil* lisz, by eene gelyke Refolutie meede ten fine voorfchreeve te qualificeeren, en daar van insgelyks aanfchryving aan den Hove te doen.

Woensdag den 15 Maart 1786.

fxntfangen een Misfive van de Heeren Staaten van V/ Zeeland, gefchreeven te Middelburg den 20 der •jfioTleede maand , waar by zig bereid verklaaren om Mr. Pierer Graafland Gillisz te adjungeeren aan Mr. H rik Hnp als Secretaris van den Hove, op defn voet der Refolutie van hun Edele Groot Mogende van den 18 January laatstle'eden , ingeval hun Edele. Groot Mos. meenmg, daar meede was dezelve aaufteliing te houden voor een directe en actueele vervulling van een 1 van Hoogstderzelver tourbeurten , volgens de uitfpraak van zyn Hoogheid van den 22 July 1674 en het provffioneel geconvenieerde tusfchen de twee Provinciën den 16 Juny 1724 > breeder hier na geinfereert.

EDELE GROOT MOG. HEEREN, BYZONDKRE GOEDE VUIKNDEN, NA' GEBUUREN EN EONDGENOOTEN.

*VT 7y hebben beeden in Onze Vergadering geW leezen Uw Edele Groot Mogende Misfive en bygevoegdè Refolutie van den 18 January jongstleeden , houdende verzoek, dat Wy, op gelyke wyze wilden disponeeren, ten opzigt

van

Sluiten