Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. 205

nadere en meer gearticuleerde fchikking de gemoveerde bedenkelykheid op eene tequitable wyze te vereffenen semeend hadden, dat daar toe met ongefchikt zoude zvn zeeker Plan, door hen ontworpen, en in eene aan het einde van dit Rapport gevoegde Concept Relcnptie aan de Heeren Staaten van Zeeland vervat ; eu mitsdien van gedagten zouden zyn, dat hun Edele Gr. Mogende, het gemelde Plan goedkeurende , als dan zouden kunnen arresteeren, en aan de Heeren Staaten van Zeeland doen afvaardigen eene Misfive van den volgenden inhoud.

EDELE MOGENDE HEEREN, BYZON» DERE GOEDE VRIENDEN, NAGEBUUREN EN BONDGENOOTEN.

Wy hebben wel ontfangen Uw Ed. Mog. Misfive van den 20 February laatstlee. den waar by Uw Ed. Mog. in antwoord op Onze Misfive van den 18 January bevoorens zig geneegen toonen om Mr. Pieter Graafland Gillisz te adjungeeren aan Mr. Hendrik Hop , als Secretaris van den Hove , op den voet onzer Refolutie van den gemelde» 18 January, met toezegging van Commisfie by het affterven van gezegden Mr. Hendrik Hop, als Secretaris van den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland , ingeval onze meening daar meede zyn mogt om deeze aanftelling te houden , voor eene directe en actueele vervulling van eene van onze tourbeurte, ingevolge de uitfpraak van zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange van den 22 July 1674, en het provifioneel geconvenieerde tusfchen de twee Provinciën den 16 Juny 1724: op welk voorftel Uw Edele Mog. declareerden, ons antwoord te zullen inwagten. ,

Of fchoon wy met genoegen uit de gemelde Misfive gezien hebben de bereidvaardigheid van TJw Edele Mogende om aan ons verlangen met betrekking tot de voorfchreeve adjunctie te voldoen,

Sluiten