Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üo6 july, ZAAKEN VAN t?8(£

doen, het welk wy in foortgelyke gevallen gaarne willen reciproceeren; aoo kunnen wy echter niet nalaaten eenige bedenkeiykhe<d te opperen ten aanzien van het door Uw Edele Mogende daar by gemaakt accrochement , dat naamenlyfc deeze aan/telling zoude moeten worden gehouden voor eene directe en uEtueele vervulling van eene van onze. tourkeu> ten. ■ Het zoude to« kunnen gebeoren, dat by het overlyden van Mr. Hendrik Hop, of by deszelfs vroeger defiftement van het Secretariaat van den Hove, de aan hem nu geadjungeerd wordende Mr. Pieter Graafland Gillisz, het zy door een Anterieur afirerven, of door het verlasten van het gemelde Adjunéffchap , niet in aanmerking zoude kunnen komen om de gemelde als dan effectivelyk eerst plaats hebbende vacature te vervullen: in welk geval wy , indien wy de door Uw Edele Mogende geproponeerde conditie, zoo generaal als die ligt, mogten hebben geaccepteerd , ons verftooken zouden zien van eene onzer tourbeurten, als hebbende dan de voorfchreeve adjuncue geen het minlte weezentlyk fffeft gehad.

En vermits dit met de billykheid niet wel zoude zyn over een te brengen, zoo vertrouwen wy, dat het voorftel, door Uw Edele Mo. gende aan ons gedaan , alleen in die fuppofitie is gefchied, dat de te doene adjunclie dadelyk haar volkomen bejlag zoude gekregen hebben.

Da:» gelyk dit eenige nadere hmitatie in het geproponeerde door Üw Edele Mogende noodzarikelyk maakt, zoo is het ons na eene overweeging van de mogelyke gevallen , die hier omtrent kunnen plaats hebben , voorgekomen dat de fchikking in deeze gevoegelykst dus zoude kunnen vallen:

Voor eerst, dat wanneer de eerstkomende vacature van een Secretariaat van den Hove door het overlyden of den afftand van Mr„ Hendrik Ho» word veroorzaakt, dezelve by ons , inge-

vol-

Sluiten