Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joly, STAAT EN OORLOG. i?86. 213

Befögne , en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis; en is , dien onverminderd, Copie van dezelve verzogt, door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, om dezelve in de ordre nader te examineren, en door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Amfbrdara , Rotterdam, Brielle, Hoorn, Enkhuyfen, Edam, en Medembhk, om daar op te veritaan, de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN!

*t \\ 7as van verfcheiden jaaren herwaards, W dat de Burgers en Inwoonders van deeze Siad en de refpe&ive Steden deezer Provincie, hunne bezwaren en klagten ten fine van redres , omtrent zaaken , het gemeene Bondgehoodfcbap , de particuliere huishouding dezer Provincie , en wel inzonderheid het Regeerings Reglement van den jaare 1674, 200 mondeling, als by uitgekomen Gefchriften, hebben te kennen geseeven, zoodanig, dat wat inzonderheid het affchaffen van de Recommandatien betrof, zoo wel als het Nomineeren en Eligeeren van binnen tyds openvallende vacatures in den Raad dezer Stad , daar omtrent federt Augustus en D cember 1783, ter requifitie van de Burgery die befluiten zyn genomen, welke tot een voorbereidentiyke weg ten fine van redres konden verftrekken , zoo als hun Edele Mog. de Heeren Staaten dezer Provincie te zeer overtuigd van de billykheid en de gegrondheid , der alhier federt een zoo geruimen tyd plaats gevonden hebbende klagten en bezwaren der Burgeren, In- en Opgezetenen, zulks hun Ed. Mog. heeft doen te raaden worden, om by Refolutie van den 25 February 1784. te benoemen een extraordinaris Commisfie van negen Heeren, uit ieder Lid van O 3 Staat

Sluiten